Privacy policy

Behandling av personuppgifter

Denna dag, 2018-05-21, har följande policy upprättats för EPS Vascular AB.


Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.


Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.


Riktlinjer


Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Arbetsplatsens Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • Användarnamn
 • Fotografier
 • Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger


Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss


Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.


Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.


När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.


Ansvar

EPS Vascular AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.
TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietojen käsittely

EPS Vascular Oy:n tietosuojaseloste, päivitetty 25.5.2018.


Tarkoitus

Me vaalimme yksityisyyttäsi. Voit luottaa siihen, että käsittelemme henkilötietojasi turvallisesti. Sitä varten olemme tehneet tämän tietosuojaselosteen. Se perustuu voimassaolevaan tietosuojalakiin ja selventää miten käsittelemme henkilötietojasi turvallisesti.

Tämän selosteen tarkoitus on esittää miten käsittelemme henkilötietojasi, mihin käytämme niitä, ketkä saavat käsitellä niitä ja millä perusteilla sekä mitkä sinun oikeutesi ovat.


Tausta

Käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme täyttää velvollisuutemme sinua kohtaan. Lähtökohtamme on, että emme käsittele muita kuin tarkoitukseen liittyviä ja tarvittavia henkilötietoja. Pyrimme aina käyttämään mahdollisimman vähän arkaluonteisia henkilötietoja.

Tarvitsemme myös henkilötietojasi antaaksemme mahdollisimman hyvää palvelua esimerkiksi markkinoinnissa, seurannassa ja tiedottamisessa. Voimme myös tarvita henkilötietojasi lakien sitä vaatiessa sekä asiakas- ja markkina-analyyseissa.

Sinulla on oikeus kieltäytyä henkilötietojesi käytöstä suoramarkkinoinnissa. Saat lisätietoja suoramarkkinoinnista ja siitä kieltäytymisestä, kun keräämme henkilötietosi ensimmäisen kerran.


Linjaukset


Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan kun laki sitä vaatii. Henkilötietoja käytetään ainoastaan velvollisuuksien ja sitoumusten toteuttamiseksi sopimusten ja lain puitteissa. Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi
 • Työpaikan osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Faksinumero
 • Käyttäjänimi tai -tunnus
 • Valokuvat
 • Maksu- ja luottokorttien numerot sekä muut pankkiasioihin liittyvät tiedot
 • Tiedot, jotka olet itse vapaaehtoisesti antanut

 • Miten saamme henkilötietosi?

  Pyrimme aina parhaamme mukaan saamaan suostumuksesi ennen henkilötietojesi käsittelyä. Teemme sen antamalla sinun täyttää suostumuksesi sopimusehdoissa niissä tapauksissa, joissa käsittely perustuu yhteisiin sopimuksiin.

  Sinulla on aina oikeus perua suostumuksesi henkilötietojen käyttöön. Siinä tapauksessa emme enää tule käsittelemään henkilötietojasi tai pyytämään uusia tietoja, mikäli tietoja ei vaadita meidän velvollisuuksien toteuttamiseksi sopimusten tai lain sitä vaatiessa. Muista, että suostumuksen peruminen saattaa merkitä sitä, että emme voi täyttää velvollisuuksiamme sinua kohtaan.

  Saamme myös henkilötietosi seuraavin tavoin:

  • Tiedot, jotka annat meille suoraan
  • Tiedot, jotka rekisteröidään sinun vieraillessa verkkosivuillamme
  • Tiedot, jotka saamme julkisista rekistereistä
  • Tiedot, jotka saamme kun olet tekemisissä työntekijöidemme kanssa
  • Tiedot, jotka saamme sinun ilmoittautuessa kursseillemme tai seminaareihimme
  • Tiedot, jotka saamme sinun ilmoittautuessa uutiskirjeisiin ja muihin lähetettäviin tiedotteisiin
  • Tiedot, jotka saamme sinun vastatessa kyselyihin ja tutkimuksiin
  • Tiedot, jotka saamme kun otat yhteyttä meihin, haet töihin meille, vierailet meillä tai muulla tavalla otat meihin yhteyttä


  Mitä tietoja annamme sinulle?

  K

  un keräämme henkilötietosi ensimmäistä kertaa kerromme sinulle, miten henkilötietosi on kerätty, mihin tulemme käyttämään niitä sekä mitä oikeuksia sinulla on tietosuojalainsäädännön mukaan. Sinulle kerrotaan myös kuka on vastuussa henkilötietojen käsittelystä ja miten voit ottaa yhteyttä meihin, mikäli sinulla on kysyttävää tai tiedusteltavaa liittyen sinun henkilötietoihin tai oikeuksiin.


  Henkilötietojesi turvallisuus

  Henkilötietojasi käsitellään turvallisesti yrityksessämme. Henkilötietojasi käsittelevät ainoastaan yrityksen työntekijät ja organisaatioon kuuluvat henkilöt silloin, kun he tarvitsevat tietojasi tehtäviensä suorittamiseksi.

  Meillä on korkea turvaluokittelu arkaluontoisten henkilötietojen käsittelyssä. Arkaluontoisten henkilötietojen käsittely vaatii erityiset toimivaltuudet. Näin henkilötietosi ovat turvallisesti suojattu meillä.

  Turvallisuusjärjestelmämme on kehitetty sinun tietosuojasi ja yksityisyytesi turvaamiseksi. Kattavat turvallisuustoimemme suojaavat tietohyökkäyksiltä, tietojen kalastelulta sekä muilta muutoksilta, jotka vaarantaisivat yksityisyytesi.

  Meillä on useita tietoturvallisuuteen liittyviä linjauksia ja käytäntöjä turvataksemme sinun henkilötietojesi turvallisen käsittelyn.

  Emme luovuta tietojasi eteenpäin muissa kuin tässä selosteessa mainituissa tapauksissa.


  Milloin luovutamme henkilötietojasi?

  Emme luovuta eteenpäin henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle ilman suostumustasi, ellei se ole välttämätöntä velvollisuuksiemme täyttämiseksi sopimusten tai lain takia. Solmimme vaitiolovelvollisuuden tapauksissa, joissa luovutamme henkilötietosi eteenpäin kolmannelle osapuolelle ja takaamme, että henkilötietoja käsitellään turvallisesti.


  Vastuu

  EPS Vascular Oy on henkilötietojen rekisterinpitäjä, mikä tarkoittaa, että olemme vastuussa siitä, miten sinun henkilötietoja käsitellään ja että sinun oikeutesi huomioidaan.

  Our Partners